Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 • Algemeen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is DRIJF Dordrecht verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. 

 

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Onze Privacyverklaring is gebaseerd op de AVG en de uitgangspunten dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

 

Contactgegevens DRIJF Dordrecht:

 • Te verwerken persoonsgegevens 

DRIJF Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens vanwege het feit dat u deelneemt aan onze activiteiten en/of u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt ten behoeve van het aanvragen van een offerte of het aanvragen van informatie. 

 

DRIJF Dordrecht verwerkt persoonsgegevens afkomstig van: (potentiele)klanten en/of deelnemers. 

 

De volgende persoonsgegevens kunnen van u worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s of video’s tijdens activiteiten van DRIJF Dordrecht

 

Wanneer u uw gegevens achterlaat middels het contactformulier op onze website dient u hierbij aan te geven dat u akkoord gaat met onze Privacyverklaring.

 

Als u op onze website een contactformulier invult, worden de gegevens die u verstrekt bewaart zo lang als nodig om uw aanvraag volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail. 

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden door DRIJF Dordrecht  verwerkt in het kader van artikel 6 lid 1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): “De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen”.

 

DRIJF Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw verzoek om een offerte of informatie te ontvangen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U een nieuwsbrief te kunnen toesturen (u kunt zich hiervoor afmelden via een link in de nieuwsbrief)
 • Foto’s en/of video’ die wij tijdens de activiteiten maken kunnen als promotiemateriaal op onze website en/of social media gebruikt worden.

We zullen hiervoor altijd eerst toestemming vragen

 • DRIJF Dordrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DRIJF Dordrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Voor sommige persoonsgegevens geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst ons verplicht om die gegevens 7 jaar te bewaren nadat onze samenwerking beëindigd is. Voor andere gegevens bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. 

 • Geautomatiseerde besluitvorming

DRIJF Dordrecht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

 •  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DRIJF Dordrecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op ieder moment en te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DRIJF Dordrecht. 

 

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@drijfdordrecht.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek maar uiterlijk binnen vier weken. 

 

Het verwijderen van persoonsgegevens is overigens alleen mogelijk voor zover dit wettelijk toegestaan is en mogelijk is met het oog op minimale bewaartermijnen. Druist het verzoek hier tegenin dan zal helaas geen gehoor gegeven kunnen worden aan het verzoek om gegevens te verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 •  Klachten

Als u klachten hebt over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze richten aan DRIJF Dordrecht via info@drijfdordrecht.nl

 

Bent u van mening dat wij deze klacht niet naar tevredenheid binnen de gestelde termijnen afhandelen kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.